Il custode Potapytsh (legno, metallo, feltro) 1996 550x200x350